Általános Szerződési Feltételek


Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Sallós Frigyes, székhely: 1184 Budapest, Kubinyi Imre u.24.fszt.4., adószám:), mint az www.autotvizsgalok.hu honlap kizárólagos üzemeltetője (a továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Megrendelő, a továbbiakban együttesen: Felek).

1) A szolgáltató adatai:
Név: Sallós Frigyes Egyéni Vállalkozó
Székhely: 1184 Budapest, Kubinyi Imre u.24.fszt.4.,
Levelezési cím: 1184 Budapest, Kubinyi Imre u.24.fszt.4.,
Adószám: 55350491-1-43
Nyilvántartási szám: 54011313
E-mail cím: sallos.frigyes@gmail.com
Telefonszám: +36202107024

2) A Felek közötti szerződés létrejötte
2.1) Jelen ÁSZF a www.autotvizsgalok.hu weboldal használatának általános szabályait határozza meg. Az ÁSZF szabályozza a felek tartós jogviszonyának általános feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A fenti weboldalon történő szolgáltatásnyújtást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: "Ektv.") szabályozza.
2.2) Szolgáltató definíciója: A weboldalon, valamint közösségi médiában hirdetett, a tevékenységi körébe illő szolgáltatást nyújtó egyéni vállalkozó.
2.3) Megrendelő definíciója: Azon természetes személyek, akik a Szolgáltató tevékenységi körébe tartozó szolgáltatásait a weboldalán keresztül igénybe veszik, időpontfoglalás céljából nevüket, e-mail címüket és telefonszámukat a Szolgáltató rendelkezésére bocsátják.
2.3.1) Jogi személyiségek mint felhasználók definíciója: Jogi személyiségek részére számla kibocsátását nem gyakorlom az új KATA adózás szabályozása alapján.

2.4) Szolgáltatások: A https://www.autotvizsgalok.hu/masolat-szolgaltatasok/ oldalon található szolgáltatások közül a Megrendelő által ténylegesen megrendelt szolgáltatás.
2.5) Időpontkérés: A Megrendelő ennek segítségével kap a Szolgáltató weboldalán online vagy akár telefonon megadott időpontot a szolgáltatás igénybevételére. Online időpontfoglalás esetén szükséges a Megrendelő neve, telefonszáma és email címe megjelölése, mely alapján Szolgáltató jogosult visszaigazoló és emlékeztető email-t küldeni, vagy akár telefonon felvenni a kapcsolatot Felhasználóval. A weboldal szolgáltatásai minden Megrendelőt azonos módon illet meg. A weboldalon történő online időpontfoglalás még nem minősül a szolgáltatás igénybevételének, pusztán a Megrendelővel történő kapcsolatfelvételre szolgál. A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető kárért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltató online megkeresést követően munkanapon 24 órán belül felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel az időpont véglegesítése miatt. Az időpont visszaigazolását követően a szerződés elfogadottá válik Felek részéről.
2.6) Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó emlékeztetés: A Szolgáltatás igénybevétele előtti napon a Szolgáltató telefonon való hívás vagy írásos formában emlékeztetőt küld Megrendelő részére, mely emlékeztető elküldésének időpontjától kötbér ellenében lehet elállni a szerződéstől Megrendelő részéről.
2.7) Szolgáltatás igénybevétele: Szolgáltatást Megrendelő a lefoglalt időpontban jelenik meg az előre egyeztetett helyszínen, így biztosítva Szolgáltató megfelelő felkészülését és szolgáltatást megrendelő maximális megelégedettségét.

2.8) Szolgáltatást Megrendelő a vizsgálati előtt leegyezteti a vizsgálat helyszínét , a vizsgálat időpontját ás a vizsgálat tényét az eladóval. Ezek elmulasztásából származó anyagi hátrány szolgáltatót nem érheti. Eladó meg nem jelenése esetén 10.000 Ft. kiszállási díj illeti meg szolgáltatót.

2.9) Szolgáltatás elvégzése után Megrendelő hozzájárul, hogy személyes adatainak megsértése nélkül a vizsgálatról készült képek promóciós céllal megjelenhetnek (honlap,facebook,instagram stb...) a pontos beazonosíthatatlanság mellett!

2.10) AZ ÁLLAPOTFELMÉRÉS A GÉPJÁRMŰ VIZSGÁLATKORI ÁLLAPOTÁRÓL AD MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁST!

3) A szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése és számlaadási kötelezettség
3.1) A szolgáltatás igénybevételét követően azonnal e-számla kerül kiállításra a Bizexpert online számlázórendszeren keresztül. A számla kiállításához jogszabályi kötelezettség alapján természetes személy Megrendelő nevét és lakcímét vagyok köteles elkérni és szerepeltetni. Ezen felül Megrendelő e-mail címére lesz szükség az e-számla kézbesítéséhez. A számla nyomtatását Felhasználó különös kérésére 72 órán belül biztosítja a Szolgáltató.
3.2) Jelen pillanatban készpénzben valamint az K&H Bank bankszámlaszámra történő azonnali átutalással rendezheti megrendelő az igénybevett és kiszámlázott szolgáltatást Szolgáltató részére.
3.3) Megrendelő köteles a szolgáltatást fizetőképességenek teljes tudatában igénybe venni. Amennyiben Megrendelő a részére nyújtott szolgáltatás ellenértékét nem tudja kiegyenlíteni, úgy a Szolgáltató kizárja szolgáltatásának jövőbeni igénybevételétől, valamint jelen szerződés alapján Szolgáltató jogosult fizetési meghagyást benyújtani Megrendelő részére, további nem fizetés esetén faktoráltatni követelését!

4) Szolgáltatás meghiúsulása
4.1) A szolgáltatás meghiúsulása Szolgáltató részéről igazolt VIS MAJOR esetén a Szolgáltató nem róható felelősségre, azonban kötelezettséget vállal, hogy a lehető leghamarabb jelen szerződésben vállalt szolgáltatását teljesítse Megrendelő részére. Amennyiben a szolgáltatás meghiúsul a Szolgáltatónak felróható ok következtében, úgy a Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a lehető leghamarabb jelen szerződésben vállalt szolgáltatását teljesítse Megrendelő részére egy kölcsönösen egyeztetett időpontban.
4.2) A szolgáltatás meghiúsulása Megrendelő részéről igazolt VIS MAJOR esetén nem jár semmilyen retorzióval. Amennyiben a Megrendelőnek felróható okokból elmarad a szolgáltatás igénybevétele, Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér mértéke a szerződött szolgáltatás értékének 80%-a. A Megrendelőnek felróható ok következményeként a Szolgáltató dönthet a Felhasználó szolgáltatásból való kizárásáról.

5) Szolgáltatásból való kizárás
5.1) Amennyiben Felhasználó a szolgáltatás helyszínén bűncselekményt követ el, azonnali kizárást von maga után, valamint számolnia kell cselekedete következményeként a Szolgáltató által megtett feljelentéssel.
5.2) Amennyiben Megrendelő valótlanul rossz hírét kelti a Szolgáltatónak, Szolgáltató kizárja további szolgáltatások igénybevételéből.

6) Panasz kezelés

Megrendelő panasza esetén közvetlenül a Szolgáltatóhoz tud fordulni írásos formában az sallos.frigyes@gmail.com e-mail címre küldött levéllel.
Tehát a Megrendelők panaszaikkal, kifogásaikkal közvetlenül először a Szolgáltatóhoz fordulhatnak, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében.
A Szolgáltató a felhasználói panaszt elutasító álláspontját az írásbeli válaszában indokolni köteles, illetve a Megrendelőt tájékoztatni köteles arról, hogy panaszával mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, és ezek milyen levelezési címen érhetőek el.
A Megrendelő jelen esetben a Szolgáltatóval szemben Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal, vagy annak Jegyzője, továbbá a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hivatal, vagy az illetékes bíróságok és hatóságok előtt érvényesíthetik jogaikat.
Szolgáltató az esetleges panaszok közlése érdekében tájékoztatást ad ügyfélszolgálati levelezési címéről, elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, és telefonszámáról.

7) Záró rendelkezések:
7.1) A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
7.2) A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
7.3) A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok az irányadók

Jelen ÁSZF hatályos 2023.08.08-tól.